Thông tin nhân viên

Lưu trữ thông tin nhân viên về họ tên, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, thông tin chi tiết sơ yếu lý lịch của nhân viên, thông tin liên lạc, trình độ chuyên môn và tình trạng sức khỏe của từng nhân viên. Quản lý tài khoản đăng nhập và phân quyền truy cập vào hệ thống cho từng nhân viên tương ứng với từng chức vụ, phòng ban mà nhân viên đó làm việc. Tìm kiếm thông tin của nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác.

Tìm hiểu thêm

Phiếu lương

Tiền lương được hiểu là sự trả công của doanh nghiệp đối với người lao động, lương thường tính theo tháng. Quản lý tiền lương là công việc đòi hỏi sự chi tiết và chính xác cao thì giờ đây với tính năng quản lý tiền lương doanh nghiệp có thể gửi phiếu lương chi tiết đến từng nhân viên trong công ty chỉ với một vài thao tác. Và nhân viên có thể truy cập vào hệ thống và xem bảng lương của mình một cách dễ dàng.

Tìm hiểu thêm

Hợp đồng lao động

Cho phép đơn vị quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp đồng lao động đã ký với nhân viên. Có thể đính kèm tập tin hợp đồng đã ký với một nhân viên để lưu trữ và tải về khi cần thiết. Hợp đồng lao động được chia thành từng loại tương ứng: Hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, hợp đồng theo thời vụ,…cùng với thông tin chi tiết trong hợp đồng như thời gian làm việc, các mức lương, bảo hiểm, nơi làm việc, chức vụ được nêu trong hợp đồng.

Tìm hiểu thêm

Quá trình làm việc, công tác

Đơn vị quản lý sẽ lên lịch quá trình công tác cho nhân viên bao gốm tiêu đề, chức vụ mới, trụ sở làm việc mới, phòng ban làm việc, loại hình công việc làm theo dự án, làm chính thức hay chỉ làm tạm thời trong khoảng thời gian ngắn và cấp bậc mới của nhân viên. Ngoài ra đơn vị quản lý có thể đính kèm biểu mẫu hoặc lịch công tác cho nhân viên bằng việc upload file đi cùng và có thể tải về khi cần thiết.

Tìm hiểu thêm

Chấm điểm nhân viên

Đánh giá, xếp loại, ghi nhận thái độ, tác phong làm việc của các cán bộ, công nhân viên dựa trên các tiêu chí mà công ty, doanh nghiệp đã quy định chung cho toàn thể nhân viên. Mỗi tiêu đánh giá chấm điểm sẽ tương ứng với một số điểm và loai tiêu chí tốt hay xấu nhất định đã được thiết lập trước. Nhân viên có thể xem được điểm đánh giá của cá nhân sau mỗi lần chấm điểm. Dựa vào số điểm để quyết định khen thưởng hay kỷ luật nhân viên nếu vị phạm.

Tìm hiểu thêm