Báo cáo chấm công theo ngày

Bài trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách xuất báo cáo chấm công tổng hợp tất cả nhân viên. Trong bài này Teamcrop hướng dẫn bạn xuất báo cáo chấm công hằng ngày của nhân viên.

Để xem báo cáo chấm công chi tiết của từng nhân viên hoặc theo một văn phòng làm việc. 

Từ menu Nhân sự ----> Chấm công

Hệ thống sẽ mở màn hình danh sách chấm công của bạn:

 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình lọc dữ liệu chấm công cần xuất báo cáo, có thể lọc theo trụ sở, nhân viên nếu muốn. Còn không là xuất hết tất cả nhân viên của tất cả trụ sở văn phòng làm việc.

 

Lưu ý

Xuất báo cáo chấm công chỉ những người có quyền quản lý nhân viên mới có thể xem và xuất báo cáo chấm công.