1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module quản lý dự án
  4. Danh sách công việc được giao

Danh sách công việc được giao

Mỗi nhân viên trong công ty đều sẽ được giao một số lượng công việc ở một hoặc nhiều dự án. Vì lẽ đó, mỗi nhân viên đều cần có một danh sách thể hiện công việc mà họ được giao để dễ dàng theo dõi cũng như thực thi trước thời hạn, góp phần hiệu quả hơn cho mọi hoạt động của công ty.

Danh sách công việc:

Để theo dõi danh sách công việc được giao, từ thanh menu Nội bộ----> Dự án, các công việc, dự án đang làm cũng như công việc đã quá thời hạn sẽ hiện lên ở phía bên phải màn hình

Khi cần theo dõi chi tiết một công việc nào đó, ta nhấn vào danh sách, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Lưu ý

Mỗi nhân viên chỉ có thể xem được danh sách công việc của mình, không thể xem được danh sách công việc của nhân viên khác.

Bình luận cho công việc:

Các nhân viên được gán cùng một công việc nay có thể dễ dàng tương tác với nhau thông qua công cụ bình luận. Thông qua đó, họ có thể cùng nhau thực hiện công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Từ thanh menu Nội bộ ----> Dự án ----> Tên dự án, danh sách công việc trong dự án sẽ xuất hiện. Chọn một công việc cụ thể, màn hình sẽ hiện lên như sau :