Mô tả quyền trên hệ thống quản lý

Phân quyền là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của tổ chức và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể. Phân quyền là việc làm cần thiết vì không một CEO nào có thể 3 đầu 6 tay để thực hiện tất cả mọi việc.

Mô tả quyền truy cập

Nhóm quyền Quyền truy cập Mô tả
Nhân sự employee.manage Quản lý nhân viên (thêm- Sửa- Xóa)
employee.add Thêm mới nhân viên
employee.detail Xem thông tin chi tiết nhân viên
Chấm công employee.manageworktime Quản lý chấm công
employee.checkinterminal Hỗ trợ chấm công dùm nhân viên
employee.checkinedit Chỉnh sửa giờ công cho nhân viên
Ca làm việc workschedule.review Duyệt lịch làm việc đã xếp trước đó
workschedule.change Đổi ca làm việc giữa 2 nhân viên
Chấm điểm nhân viên employee.managepoint Chấm điểm nhân viên
Học trực tuyến elearning.manage Quản lý khóa học trực tuyến
Dự án project.manage Quản lý dự án
File file.manage Quản lý file
Blog công ty blog.managepost Thêm mới và quản lý bài blog
blog.managecomment Quản lý bình luận blog