Quản lý Blog công ty

Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn quản lý Blog công ty và thêm mới một bài blog.

  • Để thêm mới 1 bài blog bạn cần phải được phân quyền blog.managepost

Từ thanh menu Nội bộ ----> Blog công ty ----> Thêm bài mới

 

Hệ thống mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập tiêu đề, nội dung và hình ảnh đại diện cho blog. Nhấn LƯU để hoàn tất.

 

  • Quản lý tất cả bài Blog từ thanh menu Nội bộ ----> Blog công ty ----> Danh sách Blog

 

Hệ thống mở tất cả bài blog của công ty

Tại màn hình trên bạn có thể xem chi tiết bài blog vừa thêm hoặc chình sửa bài blog nếu cần.

 

  • Quản lý bình luận Blog bạn cần phải được phân quyền blog.managecomment