Quản lý danh mục khóa học

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh sách khóa học cũng như cách thêm mới khóa học vào hệ thống. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý danh mục khóa học.

Để Thêm mới danh mục khóa học:

Từ thanh menu Nhân sự ----> Học trực tuyến ----> Vào quản lý khóa học, chọn Danh mục

Màn hình sẽ hiện lên danh sách Danh mục như sau:

Tiếp tục nhấn Thêm mới 

      Mô tả:

  • Tên danh mục khóa học: Tên danh mục
  • Thứ tự: Thứ tự của danh mục
  • Trạng thái: Danh mục còn hiệu lực hay không?

Nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình.

Cập nhật Danh mục:

Từ danh sách danh mục khóa học, nhấn vào biểu tượng Cập nhật hình cây bút bên phải danh mục cần cập nhật

Màn hình cập nhật sẽ hiện lên

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Cập nhật để hoàn tất quá trình.