Quản lý nhóm

Nhóm là tập hợp một số người có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, thường tập hợp những người cùng chung chuyên môn hoặc có chuyên môn gần gũi nhau và có nhiệm vụ giải quyết nhanh một hoặc một số vấn đề trong thời gian quy định.

Để thêm mới nhóm: 

Từ menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Nhân sự ----> Nhóm

 

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

 

 

Nhập các thông tin trên màn hình trên và chọn Rule điều kiện để lọc ra những thành phần cần thiết để tạo nhóm và nhấn nút Thêm phía dưới để chấp nhận điều kiện vừa tạo và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để tạo nhóm với điều kiện rule trên.

Lưu ý

Tạo nhóm để hỗ trợ cho việc gửi mail nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.