Tạo đơn xin nghỉ phép

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn thiết lập cấu hình nghỉ phép. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tạo đơn xin nghỉ phép.

Để tão đơn nghỉ phép: Từ thanh menu Nhân sự----> Xin nghỉ phép

Hệ thống sẽ mở màn hình sau:

 

 

Nhấn vào Tạo mới để tạo đơn xin nghỉ phép.

Nhấn Tạo mới để hoàn thành việc tạo đơn xin nghỉ phép và chờ cấp trên duyệt đơn của bạn.

Với đơn xin nghỉ phép online bạn có thể theo dõi được trạng thái đơn xin nghỉ phép của bạn đã được cấp trên Đã duyệt / Không duyệt hay Chưa duyệt bằng việc xem ở thông báo ở danh sách đơn xin nghỉ phép của bạn hoặc xem ở thông báo biểu tượng hình chuông như hình dưới đây.