Thêm mới nhân viên vào công ty

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập văn phòng làm việcthiết lập phòng ban. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một nhân viên vào trong công ty.

Để thêm mới một nhân viên, từ thanh menu Nhân sự ----> Nhân viên ----> Thêm mới

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Mô tả:

 • Họ tên: Nhập họ tên của nhân viên
 • Giới tính: Chọn giới tính cho nhân viên
 • Email: Nhập địa chỉ email của nhân viên (dùng email này để đăng nhập)
 • Điện thoại: Điện thoại của nhân viên
 • Trụ sở: Chọn trụ sở, nơi văn phòng làm việc (đã được thiết lập trước đó)
 • Phòng ban: Chọn phòng ban, phòng ban làm việc (đã được thiết lập trước đó)
 • Loại hình công việc: Chọn loại hình công việc tương ứng cho nhân viên
 • Giới hạn IP khi chấm công: Khi bật là cho phép nhân viên mới thêm có thể chấm công khác IP chấm công của văn phòng bạn đã thiết lập.
 • Cấp bậc: Chọn cấp bậc của nhân viên
 • Internal ID: Mã nội bộ của nhân viên
 • Chức vụ: Chức vụ của nhân viên

 

Nhập đầy đủ thông tin nhân viên mới và nhấn nút Thêm mới để thêm nhân viên vào công ty

 

Nếu nhân viên vừa mới thêm vào với địa chỉ email chưa từng đăng ký trên tài khoản Teamcrop thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập cho nhân viên như màn hình dưới đây:

Lưu ý

Mật khẩu đăng nhập phải từ 6 kí tự trở lên.

Nếu nhân viên đã có địa chỉ Email tồn tại trên Teamcrop thì sẽ không xuất hiện ô nhập mật khẩu đăng nhập cho nhân viên. Mà dùng chung mật khẩu của nhân viên đã đăng ký tài khoản trước đó.

Một tài khoản nhân viên có thể có nhiều công ty, sau khi đăng nhập sẽ thấy những công ty mà bạn là nhân viên của nó.