Tích hợp giao hàng với Viettel Post

Để tích hợp API với giao hàng Viettel Post, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Viettel Post và yêu cầu công ty giao hàng Viettel Post cung cấp thông tin kết nối (Username, Password, APP key)để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Viettel Post như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

  • Username: Viettel Post cung cấp
  • Password: Viettel Post cung cấp
  • APP key: Viettel Post cung cấp

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Viettel Post.