Thông tin dự án

Quản lý thông tin chi tiết của dự án, tên dự án, thời gian bắt đầu và kết thúc dự án, số nhân viên sẽ tham gia trong dự án, tiến độ của dự án, người quản lý dự án, tổng số lượng các công việc đang có trong 1 dự án này.Với dự án bạn có thể theo dõi được tiến độ thực hiện, triển khai của từng dự án, dự án nào đang triển khai, dự án nào sắp hoàn thành, dự án mới thông qua công cụ lọc nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm

Gán công việc cho nhân viên

Tạo công việc gán cho các nhân viên tham gia trong dự án. Một công việc bạn có thể gán cho 1 hoặc nhiều nhân viên cùng xử lý. Nhân viên trong dự án có thể trao đổi trực tiếp liên quan tới công việc được giao thông qua bình luận ngay dưới công việc. Người quản lý có thể theo dõi được tiến độ của từng công việc đã giao cho nhân viên đang xử lý tới giai đoạn nào thông qua trạng thái công việc.

Tìm hiểu thêm

Wiki - Tài liệu dự án

Mỗi dự án điều có phần tài liệu wiki đi kèm để mô tả về dự án sẽ thực hiện. Với wiki bạn có thể mô tả theo từng giai đoạn công việc trong dự án. Các nhân viên tham gia trong dự án này sẽ xem được tài liệu mô tả trực tuyến và tài liệu đính kèm.

Tìm hiểu thêm